Angel19

24 teksty – auto­rem jest An­gel19.

Ból jeżeli nie ma sen­su i nie znaj­du­je ujścia, paraliżuje 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 lutego 2011, 22:25

Jest młod­szy ode mnie o 3 la­ta**.! Ale co z te­go je­zeli w je­go ra­mionach czu­je sie bez­pie­cznie.
W je­go oczach wi­dac to o czym od zaw­sze prag­ne­lam..NIkt nie spra­wia te­go tak jak On ze jed­noczes­nie smieja sie us­ta i oczy.

Na­wet jes­li spo­leczen­stwo te­go nie zaak­ceptu­je? mo­wiac o tym. to
czy nie war­to? za­tonac w Twoich ramionach?16 a 19 ** 

myśl
zebrała 23 fiszki • 26 listopada 2010, 21:49

mój ideał mężczyz­ny po­siada wiele wad 

myśl
zebrała 38 fiszek • 10 listopada 2010, 18:57

Za­gubiłam się pośród ty­lu rąk.
Czy ktoś na­da sens moim krokom?
Py­tam wciąż.!? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 września 2010, 12:06

Prze­winąć życie jak Film by spot­kać Cie pośród tam­tych jakże wspa­niałych chwil. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 sierpnia 2010, 13:37

To wszys­tko wokół zaczy­na mnie chaotycznie przerażać.
Miej­sca,rzeczy i ludzie wy­daja mi się nie od dziś obcy.
Wszys­tko co otacza mnie wkoło nie ma kon­kret­ne­go sensu.

Co się dziejee?! 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 sierpnia 2010, 12:19

Byłam Twoim le­kar­stwem na całe zło.Dziś wiem ze Ty byłes moim. Ten ob­cy mez­czyz­na kto­ry tu­li mnie co wie­czor nie po­maga za­pom­niec o To­bie. Cze­mu mu­sialam wszys­tko przet­ra­cic?! cze­mu tak poz­no dos­trzegłam ze to Ciebie Kocham. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 lipca 2010, 17:10

Na duszy dnie scho­wałam Cie
Uk­ryłam wszys­tkie mys­li i gesty 

myśl
zebrała 13 fiszek • 21 lipca 2010, 10:18

Nag­le życie zaczęło na­bierać ko­loru,tem­pa który zachwy­cał a także prze­rażał iż ten owy czas może prysnąć jak ban­ka mydlana.! 

myśl
zebrała 36 fiszek • 20 lipca 2010, 10:16

Naj­piękniej­szym zakątkiem świata są ra­miona Mo­jego Mężczyzny. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 7 lipca 2010, 22:16

Angel19

"na pewno kształty, barwy, dźwięk i smak, na pewno? zapach czerwcowego dnia na pewno zarys ogólnego tła"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Angel19

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Aktywność